scontro Anselmo – Baumgarten


28 settembre – 8 novembre 2012

Mostra: Anselmo – Baumgarten

Soltanto un quadro al massimo Giovanni Anselmo – Lothar Baumgarten

Maix Meyer

Karin Sander

Norbert Sachs

Paola Pivi - Jonathan Meese

Stefan Sagmeister

Jay Schwartz

Bernd Bess

Isa Melsheimer

Rudi Finsterwalder

Bettina Allamoda