scontro Anselmo - Baumgarten


28. September – 8. November 2012

Ausstellung: Anselmo – Baumgarten

Soltanto un quadro al massimo Giovanni Anselmo – Lothar Baumgarten

FAMED

Benedict Esche

Stefan Hanke

Bernd Bess

Simone Haug

Norbert Sachs

Bettina Allamoda

Peter Zizka

Sabine Scho

Gabriele Basch